Сьогодні: четвер, 22 серпня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Біловодська РДАДіяльність РДА
Порядок реєстрації

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території Біловодського району               відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” :

  проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

      передає   органам   державної   статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних   карток   про   вчинення   реєстраційних дій, які передбачені   цим   Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації  відокремлених підрозділів юридичних осіб;  

     формує,  веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ
     оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;

     проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та 

державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців;

     проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну    реєстрацію   припинення   підприємницької   діяльності фізичними особами - підприємцями;

     звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;

     вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну  реєстрацію особи на підставі рішення суду;

здійснює  облік  одержаного  ним  від  заявника  електронного документа  та  направляє  заявнику  підтвердження  факту одержання електронного документа,  проводить необхідні  реєстраційні  дії  у випадках,   передбачених   цим   Законом,   та  надсилає  заявнику
відповідний  документ  у  вигляді  електронного  документа  і   на паперовому   носії.  У  разі  наявності  підстави  для  відмови  у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення  в  електронній  формі;

  проводить  у  випадках,  передбачених  цим  Законом, спрощену процедуру  державної  реєстрації припинення юридичної особи шляхом її  ліквідації  та  припинення підприємницької діяльності фізичної особи  -  підприємця.

 

Вимоги

до оформлення документів,

які подаються державному реєстратору

(Ст.8)

      Документи,  які відповідно до вимог цього Закону подаються  (надсилаються  рекомендованим  листом  або електронним документом) державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

      Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими   літерами.  Якщо  документи  надсилаються  державному реєстратору рекомендованим листом, справжність підпису заявника на реєстраційній    картці   (заяві,   повідомленні)   повинна   бути нотаріально засвідчена.
      Підпис  особи,  уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу),  на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.      

      Установчі    документи   (установчий   акт,   статут   або засновницький договір, положення ) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

 

       Статути банків, установчі документи інших юридичних осіб, які відповідно до закону підлягають погодженню Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження відповідно Національним банком України, іншими органами державної влади.

       Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються   письмово,   прошиваються,    пронумеровуються    та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо   законом  не  встановлено  інший  порядок  їх  затвердження. У  випадках,  які передбачені законом, установчі документи повинні
бути  погоджені  з  відповідними органами державної влади.

     Внесення змін до установчих документів   юридичної   особи оформляється   окремим   додатком   або   викладенням   установчих документів у новій редакції.  На  титульній  сторінці додатка до установчих документів юридичної особи робиться відмітка про те, що
зазначені документи є невід'ємною частиною відповідних установчих документів.

     Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.

     Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються Міністерством юстиції України.

     Електронні  документи,  подані  для  проведення державної реєстрації  у  випадках,  передбачених  цим Законом,  оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів  та електронного   документообігу,   а  також  електронного  цифрового
підпису.

      У  разі  подання  електронних  документів   у   випадках, передбачених цим Законом,  реєстраційна картка та документи,  крім документів,  що  засвідчують  повноваження  уповноваженої   особи, засвідчуються електронним цифровим підписом заявника.

      Електронний   документ   вважається  одержаним  державним реєстратором  з  часу  надходження   заявникові   повідомлення   в електронній  формі  про  одержання  такого  електронного документа державним реєстратором.  Державний  реєстратор  автоматично  після отримання   від  заявника  електронного  документа  надсилає  йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

 

Державна реєстрація юридичної особи

(Ст. 24)

      Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник(засновники)  або уповноважена ними   особа   повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

    заповнену   реєстраційну   картку   на  проведення  державної реєстрації  юридичної  особи,  до якої може бути подана як додаток заява    щодо   обрання   юридичною   особою   спрощеної   системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію
як  платника  податку  на  додану вартість за формою, затвердженою центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну  податкову  і  митну  політику;

    примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально  засвідчену копію)  рішення  засновників  або  уповноваженого  ними органу про створення   юридичної  особи  у  випадках,  передбачених  законом;

 

     два примірники установчих документів;

     документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору   за проведення державної реєстрації юридичної особи;

      інформацію   з   документами,   що   підтверджують  структуру власності  засновників  - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних  осіб  -  власників  істотної  участі цих юридичних осіб.

У  разі  утворення  юридичної  особи  на  підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної  реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий  установчий  документ.

      У випадках, що передбачені законом, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України  або Кабінету Міністрів  України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

         У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди. 

 

     У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, який повинен бути легалізований у встановленому порядку.
 

     Якщо   документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

     Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.


     Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.

 

Державна реєстрація

змін до установчих документів юридичної особи
(Ст. 29)

      Для проведення державної реєстрації змін до установчих  документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим  листом з описом вкладення) такі документи:

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної  реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

     примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально  засвідчену копію)   рішення  про  внесення  змін  до  установчих  документів. Документ,  що  підтверджує  правомочність  прийняття  рішення  про внесення  змін  до  установчих  документів; 

    оригінали  установчих  документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів,    або   копія   опублікованого   в   спеціалізованому  друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх
або  частини  зазначених оригіналів установчих документів;

     два примірники змін до установчих документів юридичної особи  вигляді  окремих додатків або   два   примірники   установчих документів у новій редакції;

    документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо  інше  не  встановлено  цим  Законом. 

 

   У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,  які пов'язані  із  зміною  складу  засновників  (учасників)  юридичної особи,  крім документів,  які  передбачені  частиною  першою  цієї статті,   додатково  подається  примірник  оригіналу  (ксерокопія,
нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
     рішення про  вихід  юридичної  особи  із  складу  засновників (учасників);
     заяви фізичної   особи   про   вихід  із  складу  засновників  (учасників);
     заяви, договору,  іншого документа про  перехід  чи  передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;
     рішення уповноваженого  органу  юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної  особи,  якщо  це  передбачено  законом  або установчими
документами юридичної особи.

 

     у  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,   які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та відмови  інших  засновників  (учасників)  у  прийнятті  спадкоємця
(спадкоємців) померлого до складу  засновників,  крім  документів, які  передбачені частиною першою цієї статті,  додатково подається ксерокопія (нотаріально засвідчена копія,  копія, завірена органом державної  реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа,  що  є  підставою  для  його  видачі відповідно  до  Закону  України  "Про  державну  реєстрацію  актів цивільного стану"

 

        у разі внесення змін до статуту, які пов'язані   із зменшенням статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової
інформації відповідного повідомлення.

        У разі внесення змін до установчих документів,   які пов'язані   із   зміною   мети   установи, додатково подається копія  відповідного судового рішення.

 

      Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

     Якщо такі документи подаються іншим представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ або нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує повноваження представника.

 

Документи,

що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру

запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи

 або уповноваженим ними органом

щодо припинення юридичної особи
(Ст.34)

      Для  внесення  до  Єдиного  державного реєстру запису про рішення  щодо  припинення  юридичної  особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з  описом  вкладення)  державному реєстраторові  оригінал  або  нотаріально засвідчену копію рішення засновників  (учасників)  або  уповноваженого  ними  органу   щодо припинення юридичної особи.

      У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання рішення  щодо  припинення юридичної особи підписується  уповноваженими особами юридичної  особи або юридичних осіб, що припиняються, та юридичної особи - правонаступника.


     Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису  про  рішення  щодо припинення юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

    Якщо  такі  документи подаються іншим представником юридичної особи,  державному реєстратору пред'являється паспорт та додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія,  нотаріально засвідчена копія)  документа,  що засвідчує повноваження такого представника.
 

Порядок

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

в результаті її ліквідації
(Ст.36)

  1.  Для  проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її  ліквідації  голова  ліквідаційної  комісії, уповноважена  ним  особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації,  передбаченої законом, але не раніше закінчення строку
заявлення    вимог    кредиторами    повинен   подати   (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові такі документи:
 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;
 

     довідку відповідного органу державної податкової  служби  про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;
 

     довідку відповідного  органу  Пенсійного  фонду  України  про відсутність   заборгованості   із   сплати   єдиного   внеску   на загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування та страхових коштів  до  Пенсійного  фонду   України   і   фондів   соціального
страхування;
 

     довідку архівної   установи  про  прийняття  документів,  які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

 

   2. У випадках,  що встановлені законом,  крім документів, які передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається висновок  аудитора  щодо  достовірності  та повноти ліквідаційного балансу.
      У  реєстраційній  картці  на  проведення державної реєстрації припинення  юридичної  особи  в  результаті  її  ліквідації голова ліквідаційної  комісії,  уповноважена  ним  особа  або  ліквідатор письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом,  що
ними вчинено всі передбачені законодавством дії  стосовно  порядку припинення  юридичної  особи,  включаючи  завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі  із  сплати  податків,  зборів,  єдиного внеску  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).  
 

     3.   У   разі   проведення  державної  реєстрації  припинення акціонерних  товариств додатково подається копія розпорядження про скасування   реєстрації  випуску  акцій,  засвідчена  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


     4.   У  разі  якщо  після  закінчення  процедури  припинення, передбаченої законом,  але не раніше закінчення  строку  заявлення кредиторами  своїх  вимог  юридичній особі в установленому законом порядку органом  державної  податкової  служби  та/або  Пенсійного фонду  України не надані довідки про відсутність заборгованості із сплати податків,  зборів,  єдиного внеску  на  загальнообов'язкове державне  соціальне  страхування,  страхових  коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування  або  рішення  про відмову в їх видачі,  голова комісії з припинення або уповноважена
ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого  строку  набуває  право на подання державному реєстраторові документів,  передбачених частинами першою  -  третьою  статті  36 цього  Закону,  за  винятком  зазначених  довідок,  для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  в  результаті  її ліквідації за принципом мовчазної згоди.
 

     За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний  реєстратор  проводить  державну  реєстрацію  припинення юридичної  особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди,  про що вносить відповідний  запис  до  Єдиного  державного реєстру.


     5. Державному  реєстратору  забороняється  вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи  в  результаті  її ліквідації, якщо вони не передбачені цією статтею.

 

 Державна реєстрація

фізичної особи - підприємця

(Ст. 42)

   Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір  стати  підприємцем  та  має  реєстраційний  номер облікової картки  платника  податків,  або  уповноважена  нею  особа (далі - заявник)  повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом
з  описом  вкладення  або  в  разі  подання електронних документів подати   опис,  що  містить  відомості  про  надіслані  електронні документи,  в  електронній  формі)  або  через  уповноважену особу державному   реєстратору  за  місцем  проживання  такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації  фізичної  особи - підприємця, до якої може бути подана як  додаток  заява  щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як  платника  податку  на  додану вартість за формою, затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує  державну  податкову  і  митну  політику; 

     копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних  осіб - платників податків;

     документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

     нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником  фізича особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю. 

 

     У  разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова  згода  батьків  (усиновлювачів)  або піклувальника,  або органу опіки та піклування,  якщо заявником є фізична  особа,  яка досягла  шістнадцяти  років і має бажання провадити підприємницьку діяльність,  надсилається  державному  реєстратору  рекомендованим листом.  При  цьому  державному реєстратору електронним документом надсилаються відомості  про  реквізити  рекомендованого  листа  та подається  опис,  що  містить  відомості  про надіслані електронні документи,   в  електронній  формі. 

 

       У разі подання державному реєстратору електронних  документів фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів фізичної особи.

 

    Для  проведення  державної  реєстрації фізична особа, яка через   свої   релігійні  або  інші  переконання  відмовилася  від прийняття   реєстраційного   номера   облікової   картки  платника податків,  офіційно  повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто:

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

     документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

     У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного  збору  за проведення державної реєстрації фізичної особи   -   підприємця  є  примірник  електронного  розрахункового документа,  засвідченого  електронним цифровим підписом.

       Якщо документи  для проведення державної реєстрації подаються  заявником  особисто,  державному  реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття  реєстраційного номера облікової картки платника податків,  офіційно повідомила про це відповідні державні органи, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця  з  відповідним  записом  в  електронному  безконтактному носії.   Уповноважена   особа повинна  пред'явити  свій  паспорт громадянина  України або паспортний документ іноземця та документ, що  засвідчує  її  повноваження. 

    У  разі  якщо  для  проведення  державної реєстрації фізичної особи - підприємця,  яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася  від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника  податків  та  офіційно  повідомила  про  це  відповідним
органам   державної  влади,  подаються  електронні  документи,  до документів,  передбачених  частинами  першою і другою цієї статті, додається   копія   сторінки  паспорта  з  відповідною  відміткою.
      Строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Державна реєстрація

змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,

які містяться в Єдиному державному реєстрі
(Ст. 45)

    Зміни  до  відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться  в  Єдиному  державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної   особи,   місця  її  проживання,  реєстраційного  номера облікової  картки  платника  податків або номера та серії паспорта
фізичної  особи,  яка  через  свої  релігійні або інші переконання відмовилася  від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника  податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної  влади  і  має відмітку у паспорті, набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

     Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, фізична особа - підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

 

     заповнену реєстраційну   картку  на   проведення   державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

     документ, що   підтверджує сплату реєстраційного збору за державну   реєстрацію   змін    до    відомостей    про    фізичну особу - підприємця;

    копію  довідки  про  зміну  реєстраційного  номера  облікової картки  платника  податків.   

    Для проведення державної реєстрації змін  до  відомостей  про фізичну  особу  - підприємця,  що передбачені частиною першою цієї статті,  фізична особа - підприємець, яка через свої релігійні або інші  переконання  відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової  картки  платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті, подає документи,  визначені  цією частиною, виключно особисто.

Порядок

державної реєстрації припинення підприємницької діяльності

фізичної особи - підприємця за її рішенням
(Ст. 47)

     Для  внесення  до  Єдиного  державного реєстру запису про рішення   фізичної   особи - підприємця   щодо    припинення   нею підприємницької  діяльності  така  фізична особа - підприємець або уповноважена  нею  особа  має  подати   державному   реєстраторові
(надіслати  рекомендованим  листом  з  описом вкладення) заяву про припинення підприємницької   діяльності    фізичною особою - підприємцем   із  зазначенням  відомостей  про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

 

            У  разі  якщо  після  закінчення  проведення заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх  вимог фізичній  особі  не надані у встановленому законом порядку органом державної  податкової  служби  та/або  Пенсійного  фонду   України довідки про відсутність заборгованості із сплати податків,  зборів та/або єдиного внеску на  загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування,  страхових  коштів  до  Пенсійного  фонду  України та фондів соціального  страхування  або  рішення  про  відмову  в  їх видачі,  фізична особа - підприємець або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять  робочих  днів  з  дня  закінчення  такого строку   набуває   право   на   подання  державному  реєстраторові документів,  передбачених частиною десятою статті 47 цього Закону,
за   винятком   зазначених   довідок,   для  проведення  державної реєстрації припинення    підприємницької    діяльності    фізичної  особи - підприємця за її рішенням за принципом мовчазної згоди.
 

     Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру  запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької   діяльності   подаються    заявником    особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.


      Для   проведення   державної   реєстрації   припинення підприємницької  діяльності  фізичною  особою  - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не раніше    закінчення   строку   пред'явлення   вимог   кредиторів,
зазначеного  у  заяві  про  припинення підприємницької діяльності, подає  державному  реєстраторові особисто (надсилає рекомендованим листом  з  описом  вкладення)  або  через  уповноважену особу такі документи:
 

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації припинення    підприємницької    діяльності    фізичною особою - підприємцем за її рішенням;
 

     довідку відповідного органу державної податкової  служби  про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;
 

     довідку відповідного  органу  Пенсійного  фонду  України  про відсутність   заборгованості   із   сплати   єдиного   внеску   на загальнообов'язкове   державне  соціальне  страхування,  страхових коштів  до  Пенсійного  фонду  України   та   фондів   соціального
страхування.
 

     У реєстраційній  картці  на  проведення  державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -  підприємця така  фізична  особа - підприємець   або   уповноважена  нею особа письмово зазначає та підтверджує своїм особистим підписом,  що нею вчинено   всі  передбачені  законодавством  дії  стосовно  порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, включаючи  завершення  розрахунків  з кредиторами (у тому числі із сплати податків,  зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове   державне  соціальне  страхування,  страхових
коштів  до  Пенсійного  фонду  України   та   фондів   соціального страхування).

 

      Якщо документи для проведення   державної   реєстрації припинення    підприємницької   діяльності   фізичною   особою   - підприємцем подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.

 

        Фізична  особа  позбавляється  статусу  підприємця  з дати внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про   державну реєстрацію    припинення   підприємницької   діяльності   фізичної особи – підприємця.

      Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем не повинен перевищувати два робочих дні з  дати надходження документів для проведення державної   реєстрації   припинення   підприємницької   діяльності
фізичною особою - підприємцем.

Плата за публікацію повідомлень

 

За публікацію повідомлення про  зміну місцезнаходження  юридичної  особи,  зміну найменування юридичної особи,  прийняття засновниками (учасниками),  судом  або
уповноваженим  органом  рішення  про  виділ,  зменшення статутного (складеного)   капіталу юридичної особи, втрату оригіналів установчих документів юридичної особи справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 

Щодо застосування Закону України

„Про засади державної мовної політики”

 

         Верховною радою України 03.07.2012 року прийнято Закон України „Про засади державної мовної політики” (далі Закон № 5029-17), який набрав чинності 10.08.2012 року.

Законом № 5029-17 закріплені поняття державної мови та регіональної мови або мови меншин та запроваджено нововведення  щодо мови роботи діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону № 5029-17 держава гарантує відвідувачам органів державної влади і органів місцевого самоврядування надання послуг державною мовою, а в межах території, на якій поширюється регіональна мова (мови), і цією мовою (мовами). 

При цьому відповідно до частини першої статті 8 Закону України  „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються державному реєстратору, повинні бути викладені державною мовою.

Враховуючи, що Закон України  „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” містить спеціальні норми, що регулюють відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців, послуги у даній сфері надаються виключно державною мовою.

(Лист Державної реєстраційної служби України «Про Закон України «Про засади державної мовної політики» від 26.10.2012 р. №1185-7-25-12)

 

Перелік адміністративних послуг, що надаються державним реєстратором

 

№ з/п

Назва послуги

Нормативно-правовий

 акт яким затверджено

послугу

Структурний підрозділ (підприємство, установа, організація), відповідальний за надання послуги (повна назва)

Розмір плати за надання послуги, грн

1

2

3

4

5

1.

Державна реєстрація

юридичної особи,

 

 

в т.ч. благодійної організації

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” п. 1 ст.10

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” п. 1 ст.10

Державний реєстратор

 

 

 

 

Десять неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян 

 

 

Три неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян 

 

2.

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” п.1 ст.10

Державний реєстратор

Два неоподатковуваних  мінімумів  доходів   громадян  

3.

Державна  реєстрація  змін до установчих документів

 юридичної  особи

в т.ч.

благодійної організації

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” п. 2 ст.10

 

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” п. 2 ст.10

Державний реєстратор

Тридцять відсотків від реєстраційного збору за державну реєстрацію юридичної особи

 

 

Безкоштовно

4.

Державна реєстрація зміни імені або місця   проживання   фізичної   особи  -  підприємця

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” п.2 ст.10

Державний реєстратор

Тридцять відсотків від реєстраційного збору за державну реєстрацію фізичної особи-підприємця

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання відомостей з ЄДР:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” ст.20, 21.

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва „Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” № 99 від 20.10.2005р.

Державний реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

- надання виписки

 

 

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” ст. 21

 

Один  неоподатковуваний мінімум доходів громадян (

5.2

- надання витягу

 

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” ст.20

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва „Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” № 99 від 20.10.2005р.

 

Три неоподатковуваних мінімуму доходу громадян та плюс 20% 1-го неоподатковуваного мінімуму за кожний аркуш інформації на бланку встановленого зразка,

для органів державної влади – безкоштовно, у  зв'язку  із  здійсненням  ними  повноважень, визначених законом

Розмір плати визначено з урахуванням податку на додану вартість.

5.3

- надання довідки

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” ст.20

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва „Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” № 99 від 20.10.2005р

 

Один неоподатковуваний мінімум доходів громадян та плюс 20% 1-го неоподатковуваного мінімуму за кожний аркуш інформації на бланку встановленого зразка.

для органів державної влади – безкоштовно, у  зв'язку  із  здійсненням  ними  повноважень, визначених законом.

Розмір плати визначено з урахуванням податку на додану вартість.

 

Г Р А Ф І К

прийому державного реєстратора 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби

Біловодського районного управління юстиції

 

Понеділок, вівторок,середа  з 8-00-16-00, пятниця з 8-00 до 15-00

ПЕРЕРВА з 12-00 до13-00

Четвер– робота з документами, формування реєстраційних справ.

 

Телефон (06466)20130

e-mail - belreg_lg@ukr.net

 

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Біловодського районного управління юстиції  здійснює прийом заявників за адресою:

92800, Луганська область, смт Біловодськ, вул. Леніна, буд.130

 

 

Рахунок

для оплати за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, змін до установчих документів юридичних осіб, зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця

Одержувач: УК у Біловодському районі, Біловодський р-н,  22010300

Код ЄДРПОУ: 37336169

Розрахунковий рахунок:        31118170700103

в ГУДКС у Луганській області

МФО:             804013

Рахунок

для оплати за одержання виписки, довідки, витяг та за  публікацію повідомлень

 • отримувач: Державна реєстраційна служба України, код ЄДРПОУ 37508344;
 • реєстраційний рахунок № 31254201178683 в ГУДКС у м. Києві, МФО 820019.

Кожну платну дію необхідно проводити за окремим платіжним дорученням із обов’язковим зазначенням її назви та коду платної послуги в призначенні платежу (витяг - 01; виписка - 02; довідка – 03; публікація - 04).

Вартість послуг включає ПДВ.

  

05 вересня 2013року Верховною Радою України прийнято Закон України №441-VII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»» щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків»(далі-Закон №441-VII), який набирає чинності одночасно із Законом України від 05.05.2013 №443- VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків» стосовно внесення змін до статей 180,182,183,298,299 Податкового кодексу України( тобто з 01 січня 2014 року).

            Відповідно до Закону №441-VII з 01 січня 2014 року для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця державному реєстратору разом з заповненою реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи/фізичної особи-підприємця може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою/ фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну  податкову   і митну політику.

            Заяви щодо обрання юридичною особою/фізичною особою спрощеної системи оподаткування та реєстраційні заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість долучаються державним реєстратором до відповідної реєстраційної спави.

            До відповідного органу  одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи/фізичної особи-підприємця передається електронна копія заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовлену шляхом сканування, якщо такі заяви були подані як додаток до реєстраційної картки.

Передача електронних копій зазначених заяв здійснюється  автоматично програмними засобами ведення  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Міністерством доходів і зборів України розроблені форми заяви щодо обрання юридичною особою/фізичною особою спрощеної системи оподаткування та заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість та погоджуються із заінтересованими органами. До затвердження Міністерством доходів і зборів України  відповідних форм заяв, рекомендовано використовувати  форми заяв, затверджені Міністерством фінансів України.

У разі виникнення у заявників питань, пов’язаних із заповненням вищезазначених заяв, їм рекомендовано звертатися до органів доходів і зборів.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Додаток 1

                                                                                                                                                        до Порядку надання відомостей

                                                                                                                                       з Єдиного державного реєстру юридичних

                                                                                                                                                    осіб та фізичних осіб – підприємців

 

Вихідний № ___________

Дата "___" ____________

 

 

ЗАПИТ

про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

І. Відомості, що запитуються (необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):

 

 

– юридична особа

 

– орган державної влади

 

– відокремлений підрозділ юридичної особи

 

– фізична особа – підприємець

 

 

ІІ. Критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (заповнити один або декілька критеріїв:

Повне найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки   платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортні дані1

 

 

 

– серія паспорта

 

 

 

 

 

 

– номер паспорта

 

 

ІІІ. Відомості про спосіб надання (отримання) виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (заповнити відомості та необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):

 

 

– видати запитувачу (безпосередньо у державного реєстратора)

 

– надіслати поштовим відправленням

 

    Адреса відправлення виписки

 

 

УКРАЇНА

 

                                                          Область

 

                                                 Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район області

 

                                                       Район міста

 

                                        Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто

 

                                               Селище міського типу

 

                    Селище

 

                                       Село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) — зазначається разом з назвою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

 

 

 

Корпус

 

 

 

 

 

        Тип приміщення2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Адреса електронної пошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Відомості про особу, яка подала запит (заповнити відомості та необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ):

 

 

– Фізична особа – підприємець

 

 

– особисто

 

– уповноважена особа (за довіреністю)

 

 

– Юридична особа

 

– Орган державної влади

                                                                                                                                  

 

 – керівник

 

 – особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

 

 – уповноважена особа (за довіреністю)

 

Дата подання запиту (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        (підпис)                                  (ініціали, прізвище)

 

V. Службові відмітки (заповнюється державним реєстратором)

 

   Вхідний номер   запиту

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отримання запиту (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

__________

1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, зазначаються відомості про серію та номер паспорта.

2 Зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо.

Плата за отримання витягу ,довідки, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців з 01.01.2013 здіснюється на рахунок Державної реєстраційної служби України за наступними реквізитами

 

Призначення платежу: реєстраційний збір за одержання довідки з ЄДР(витягу,виписки)

Одержувач: Державна реєстраційна служба України

Код ЄДРПОУ:37508344

Розрахунковий рахунок: 31259272211767 в ГУДКС у м.Київ

МФО:     820019

 
 

 

             ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ!

Наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530 затверджений Національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), який повністю відповідає європейській Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2) і набув чинності з 01 січня 2012 року. З цього моменту розроблення державної статистичної інформації здійснюватиметься органами державної статистики за новим КВЕД.
           З огляду на те, що КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, податкової, банківської та іншої економічної інформації, період з 01.01.2012 до 31.12.2012 є періодом проведення заходів щодо переходу на нову класифікацію за КВЕД (ДК 009:2010).

          В зв’язку з вищенаведеним всім юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим до 31.12.2012р., необхідно  надати державному реєстратору Біловодської райдержадміністрації реєстраційну картку для заміни видів діяльності (для юридичних осіб -  реєстраційна картка форми №4, для фізичних осіб-підприємців – реєстраційна картка форми №11).
          Якщо юридична особа реєструє зміни до установчих документів, то дані зміни можна провести і по реєстраційній картці форми №3.
          Для забезпечення доступності та відкритості матеріалів з впровадження КВЕД 2010, створений Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД – 2005 та КВЕД – 2010, який розміщено на головній сторінці офіційного веб – сайту Держкомстату (www.ukrstat.gov.ua) на банері «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД - 2005 та КВЕД – 2010».
         
Телефон для довідок 2-01-30


 

           Інформація для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо порядку електронної реєстрації

14.08.2011 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» щодо проведення електронної реєстрації» що передбачає запровадження можливості подання державному реєстратору документів в електронному вигляді для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця. На сайті Державної реєстраційної служби України (http://www.derzhreestr.gov.ua ), розміщено інформацією стосовно формування та відправки електронних документів для державної реєстрації та впровадження норм вищезазначеного закону.

 

 

Рекомендації
щодо порядку вирішення уповноваженою правлінням садівницького товариства, садово-городнього, житлово-будівельного, гаражного та обслуговуючого кооперативу особою питань, пов'язаних із включенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про діючі садівницькі товариства, садово-городні, житлово-будівельні та гаражні кооперативи
Для включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі — ЄДР) про садівницькі товариства, садово-городні, житлово-будівельні, гаражні та обслуговуючі кооперативи, які мають статус юридичної особи (далі - товариство/кооператив) уповноважена особа державному реєстратору повинна надати:
1) нотаріально посвідчену копію статуту товариства/кооперативу та пред'явити
його оригінал;
2)   копію    свідоцтва    про    реєстрацію    товариства/кооперативу    виданого
відповідним    органом реєстрації, зокрема, виконкомом сільської, селищної,
районної, міської ради та іншими, відповідно до законодавства (далі — орган
реєстрації), та пред'явити оригінал цього свідоцтва;
3) копію довідки з ЄДРПОУ, видану органом Держкомстату України та
пред'явити її оригінал;
4) заповнену реєстраційну картку форма № 6 - включення «РЕЄСТРАЦІЙНА
КАРТКА про включення відомостей про юридичну особу»;
5)      рішення   правління   товариства/кооперативу   (протокол   засідання   членів
правління товариства/кооперативу) про необхідність включення відомостей про
нього до ЄДР та про покладання відповідних повноважень на уповноважену
правлінням особу;
6) копію рішення загальних зборів членів товариства/кооперативу, на яких
приймалось рішення про обрання Голови товариства/кооперативу.
1. У разі, якщо товариство/кооператив має довідку з ЄДРПОУ, відповідно до якої його організаційно-правова форма визначена як:
1.1. «садівницьке товариство» (колишній код 183), що відповідає статуту цього товариства, у реєстраційній картці форма № 6 - включення, уповноваженою особою вноситься:
у   поле   «Організаційно-правова   форма   юридичної   особи»   запис
«садівницьке товариство»;
- у поле «Назва юридичної особи» запис про власну назву товариства,
розміщену у найменуванні в лапках (або після організаційно-правової форми);
1.2.     «садово-городній кооператив» (інші подібні назви) (колишній код 180), що
відповідає статуту цього кооперативу, у реєстраційній картці   форма № 6 -
включення, уповноваженою особою вноситься:
у   поле   «Організаційно-правова   форма   юридичної   особи»   запис
«кооператив»,   при   цьому   при   підготовці   до   друку  свідоцтва   необхідно
проставити відмітку, що це поле не активне;
- у поле «Назва юридичної особи» запис про власну назву кооперативу,
розміщену у найменуванні в лапках (або після організаційно-правової форми);
1.3. «житлово-будівельний кооператив» (колишній код 182), що відповідає
статуту цього кооперативу, у реєстраційній картці   форма № 6 - включення,
уповноваженою особою вноситься:
у   поле   «Організаційно-правова   форма   юридичної   особи»   запис
«житлово-будівельний кооператив», (у разі розширеного найменування при
підготовці до друку свідоцтва необхідно проставити відмітку, що це поле не
активне);
- у поле «Назва юридичної особи» запис про власну назву кооперативу,
розміщену у найменуванні в лапках (або після організаційно-правової форми);
1.4. «гаражний кооператив» «кооперативна стоянка» (колишній код 184), що
відповідає статуту цього кооперативу, у реєстраційній картці   форма № 6 -
включення, уповноваженою особою вноситься:
у   поле   «Організаційно-правова   форма   юридичної   особи»   запис
«гаражний кооператив», (у разі розширеного найменування при підготовці до
друку свідоцтва необхідно проставити відмітку, що це поле не активне);
- у поле «Назва юридичної особи» запис про власну назву кооперативу,
розміщену у найменуванні в лапках (або після організаційно-правової форми).
1.5. «кооперативна стоянка» (колишній код 185), що відповідає статуту цього
кооперативу, у реєстраційній картці   форма № 6 - включення, уповноваженою
особою вноситься:
у   поле   «Організаційно-правова   форма   юридичної   особи»   запис
«гаражний кооператив», (у разі розширеного найменування при підготовці до
друку свідоцтва необхідно проставити відмітку, що це поле не активне);
- у поле «Назва юридичної особи» запис про власну назву кооперативу,
розміщену у найменуванні в лапках (або після організаційно-правової форми).
Усі інші поля реєстраційної картки заповнюються уповноваженою особою на підставі поданих документів.
2. У разі, якщо товариство/кооператив має довідку з ЄДРПОУ, відповідно до якої його організаційно-правова форма визначена як «громадська організація» (колишній код 460), а у найменуванні, що зазначається на титульному аркуші статуту та у тексті статуту цього товариства/кооперативу його організаційно-правова форма відсутня, у реєстраційній картці форма № 6 -включення, уповноваженою особою вноситься:
- у поле «Організаційно-правова форма юридичної особи» запис «громадська організація»,   при   цьому   при   підготовці   до   друку   свідоцтва   необхідно проставити відмітку, що це поле не активне;
- у    поле    «Назва    юридичної   особи»    запис   про    повне     найменування товариства/кооперативу, що відповідає запису на його статуті.
Усі інші поля реєстраційної картки заповнюються уповноваженою особою на підставі поданих документів.
3. У разі, якщо товариство/кооператив вже включило відомості про себе до ЄДР, на підтвердження чого отримало свідоцтво із зазначенням у ньому організаційно-правової форми як «обслуговуючий кооператив» (код 320), яке не відповідає статуту товариства/кооперативу, свідоцтву, виданому органом реєстрації, та іншим його правовстановлюючим документам, державному реєстратору необхідно надати:
1) нотаріально посвідчену копію статуту товариства/кооперативу та пред’явити його оригінал;
2)оригінал свідоцтва, виданого державним реєстратором;
3)    копію свідоцтва про реєстрацію товариства/кооперативу, виданого органом реєстрації та пред'явити оригінал цього свідоцтва;
4)    копію довідки   з ЄДРГІОУ,   видану органом   Держкомстату   України   та пред'явити її оригінал;
5)   нову реєстраційну картку форма - № 6 включення «РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА   про   включення   відомостей   про   юридичну   особу»,   заповнену з урахуванням рекомендацій, зазначених у пунктах 1 або 2відповідно;
6)   рішення   правління   товариства/кооперативу   (протокол    засідання членів правління товариства/кооперативу) про необхідність виправлення відомостей про товариства/кооперативу, що вже включені до ЄДР, та які не відповідають відомостям про нього, що містяться у його статуті   та свідоцтві, виданому органом    реєстрації,   та    іншим   правовстановлюючим   документам    цього товариства/кооперативу,   та   про   покладання   відповідних   повноважень    на уповноважену правлінням особу;
7)       копію рішення загальних зборів членів товариства/кооперативу, на яких приймалось рішення про обрання Голови товариства/кооператив.
За необхідності державний реєстратор допомагає уповноваженій особі заповнити реєстраційну картку форма № 6 - включення з урахуванням відомостей про товариство/кооператив, що містяться у поданих документах.
 
Рекомендації
державним реєстраторам щодо порядку включення відомостей до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про діючі
садівницькі товариства, садово-городні, житлово-будівельні та гаражні
кооперативи
1.    У разі надходження до державного реєстратора пакету документів,
відповідно до пунктів 1 та 2 Додатку 1 до листа Держкомпідприємництва
(далі - Додаток 1) державний реєстратор опрацьовує їх на відповідність
вимогам законодавства, та у разі відсутності суттєвих зауважень до поданих
документів, включає відомості про діюче садівницьке товариство, садово-
городній,   житлово-будівельний   та   гаражний   кооператив   до   ЄДР   за
звичайною процедурою.
2.    У разі надходження до державного реєстратора пакету документів,
відповідно до пункту 3 Додатку 1 держаний реєстратор опрацьовує їх на
відповідність   вимогам   законодавства,   та   у   разі   відсутності   суттєвих
зауважень до поданих документів, проводить коригування відомостей, що
включені до ЄДР, на підтвердження чого видає свідоцтво про державну
реєстрацію       товариства/кооперативу,       що       повинно       відповідати
правовстановлюючим документам такого товариства/кооперативу.
3. У   разі    виявлення   фактів    проведення   державної   реєстрації
обслуговуючих кооперативів, створених шляхом їх реорганізації у вигляді
перетворення садівничих товариств або громадських організацій, державний
реєстратор   відбирає   справи таких   кооперативів,   складає їх   перелік та
направляє його до відповідного представництва. Представництво узагальнює
отриману   від   державних   реєстраторів   області   інформацію   про   такі
кооперативи та направляє її до Держкомпідприємництва.
 
 
 
 
 
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ
25 вересня 2009 року                                                                                                          № 342
Про затвердження поправки до класифікатора ДК 002:2004
Поправка
ДК 002:2004 Класифікація організаційно-правових форм господарювання
РОЗРОБЛЕНО: Державний комітет статистики України
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України
від    25 вересня    2009 р.    № 342
Відповідно до Закону України „Про стандартизацію" та на виконання Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про кооперацію" і постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити поправку до державного класифікатора України з наданням чинності з моменту оприлюднення, що додасться
ДК 002:2004
Класифікація організаційно-правових форм господарювання
2.   Департаменту    стандартизації    та    метрології    (Нелепов    А.А.),
ДП   „Український    науково-дослідний    і     навчальний     центр     проблем
стандартизації,   сертифікації   та   якості"   (Корчевна   Л.О.)      забезпечити
оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України та
опублікування у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика
''Стандарти".
3. Контроль за виконанням нього наказу покласти на заступника Голови
Черепкова С.Т.
Голова
Л. Лосюк
Чинна з моменту оприлюднення на веб-порталі Держспоживстандарту України
4 КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАШЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
На сторінці 11 у рядку 320 "Обслуговуючий кооператив" з колонки "Попередній код" вилучити коди 182, 183, 184, 185.
ВНЕСТИ
 

Дирек­тива
Код
Назва
Попередній код
В
321
Житлово-будівельний кооператив **)
182
В
322
Гаражний кооператив**)
184, 185
В
950
Садівниче товариство * *)
183

Після виноски *) долучити виноску **) у такій редакції:
**) державна реєстрація нових юридичних осіб з такими організаційно-правовими формами не передбачається
 
Державний реєстратор на території Біловодського району :
 • проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 • проводить резервування найменувань юридичних осіб;
 • передає органам державної статистики (далі - органи статистики), державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;
 • формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;
 • здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну;
 • оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;
 • проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців;
 • проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;
 • звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку.
    У своїй діяльності державний реєстратор керується Законом України ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців “, який регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.
   Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:
 • перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;
 • перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;
 • внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;
 • оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.
   Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.
   Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.
   Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.
    За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі:
 • десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
     За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи - підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору, встановленого частиною першою цієї статті.
 
   За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
   Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця.
   Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку
 
Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
 • два примірники установчих документів;
 • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.
 
Реквізити для оплати за державну реєстрацію юридичної особи:
Отримувач: місцевий бюджет, р/р №31412512600103, код отримувача 24048193, МФО 804013 УДК в Луганській області
2. У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.
3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.
4. У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.
5. У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.
7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону.
 
 
Документи, що подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
 
1. Для проведення державної реєстрації фіа особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, або уповноважена нею особа (далі - заявник) 
повинна подати особисто(надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання
такі документи:
 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;
 • копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.
Реквізити для оплати за державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
Отримувач: місцевий бюджет, р/р №31412512600103, код отримувача 24048193, МФО 804013 УДК в Луганській області
2. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка через   свої   релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати
підприємцем, повинна подати виключно особисто:
·        заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної
·        реєстрації фізичної особи - підприємця;
·        документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за
 • проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця
2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті.
3. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
4. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику з відміткою про дату надходження документів.
     Дата надходження документів на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
     Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера,   офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади, повинна особисто пред'явити державному реєстратору паспорт із відповідною відміткою. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та
документ, що засвідчує її повноваження
     Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків.
 Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:
виписки з Єдиного державного реєстру;
витягу з Єдиного державного реєстру;
 
довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується.           
     Форма виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. Витяг або довідка з Єдиного державного реєстру підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.
     Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.
     За одержання виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
     Органи державної влади звільняються від плати за одержання за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
Згідно наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва   від 20 жовтня 2005 року N 99 визначено розмір
плати за одержання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Реєстр) становить:
- за одержання витягу з Реєстру - три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
- за одержання довідки з Реєстру - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
- за одержання виписки з Реєстру - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
       Кошти, одержані за надання виписок, витягів та довідок з Реєстру, вносяться на поточний рахунок державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України і спрямовуються виключно на відшкодування витрат, пов'язаних із веденням Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
        Реквізити для оплати за витяг чи довідку:
Одержувач: ДП “Інформаційно-ресурсний центр”Держпідприємництва        України, код ЄДРПО: 33499803,р/р №26003301812 в ГОУ ВАТ “Ощадбанк” м.Київ, МФО 300465
 
||
Біловодська районна державна адміністрація
92800, Україна, смт. Біловодськ, вул.Леніна, 130
Тел. (06466) 9-16-31, факс 2-02-36
Веб-сайт: http://bv.loga.gov.ua
E-mail: gosadm@bv.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.bv.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Біловодська РДА